Wczytuję...


Polityka przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO) informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 

1.    Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować ?

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Koniarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Przetwórstwa Mięsnego „KONIAREK” z siedzibą w Koziej Górze 40, gm. Strzelce („Administrator”), z którym można się
skontaktować :

a)    pisemnie, kierując korespondencję na adres: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „KONIAREK” Andrzej Koniarek, Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce

b)    telefonicznie pod numerem  : +48 24 356 65 95.

c)    e-mailowo pod adresem : rodo@koniarek.pl

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

 

2.    Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora?

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności :

1)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu :

a)    podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b)    kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów,

c)    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

d)    obsługi reklamacji,

e)    realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych,

f)     obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierujecie poprzez formularz kontaktowy,

2)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu :

a)    marketingu produktów lub usług własnych,

b)    dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

c)    prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu,

3)  na podstawie odrębnej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towarów Administratora (wysyłka newsletterra, e-mail).

 

Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9

RODO.

 

3.    Jak długo będą przetwarzane Państwa dane ?

 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, tj. :

1)    w zakresie realizacji zawartej z administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

2)    w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,

3)    w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,

4)    do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

4.    Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie ?

 

1)    Większość przetwarzanych przez Administratora danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu,

2)    Część danych może pochodzić z publicznych ewidencji i rejestrów (CEIDG, KRS itp.),

3)    W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

 

5.    Komu możemy przekazywać dane ?

 

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności : upoważnienia pracownicy i współpracownicy Administratora, urzędy skarbowe, partnerzy handlowi, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy kurierskie, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. IT).

 

6.    Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione ?

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe :

1)    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2)    prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3)    prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

4)    prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5)    prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

6)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7)    prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

9)    prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

WFOŚiGW ŁÓDŹ